Renovering af fjernvarmerør i Skolegade og Kirkegade med flere

19. juni 2019

Kloakken og fjernvarmen skal fornyes i Aulum.

Kirkegade, Korsholmvej, Markedspladsen, Danmarksgade (delvis), Skolegade, Grønsværen, Rosenvænget (delvis) og Smedegade.

Herning Vand har besluttet at udskifte eksisterende fælleskloakledninger på ovenstående gader til en ny spildevandsledning og en ny regnvandsledning.


Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fælleskloaksystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til en regnvandssø med udløb til den nærliggende å og spildevand ledes til Aulum Renseanlæg.

Endvidere etableres der en ny spildevandsstikledning og en ny regnvandsstikledning ind til skel ved den enkelte ejendom på ovenstående gader.

Separeringsprojektet igangsættes for at minimere mængden af kloakvand til Aulum Renseanlæg, så der er plads til det kommende spildevand fra Haderup, Feldborg og Sørvad i de kommende år.

Den foreløbige tidsplan for projektet kan ses på Herning Vand hjemmeside: https://herningvand.dk/private/her-arbejder-vi/aulum-2/

Arbejdet starter i Kirkegade i september 2019 og forsætter løbende. Arbejdet forventes afsluttet i oktober 2020.

Umiddelbart efter kloakarbejdet skifter Aulum Fjernvarme fjernvarmerør. Både hovedledninger, men også ind i de enkelte ejendomme.


Den udførende entreprenør vil løbende via direkte dialog eller orienteringssedler i postkassen meddele hvornår man starter kloak og fjernvarme arbejdet, spærring af kørende adgang osv.

Herning Vand og Aulum Fjernvarme vil hele tiden gøre alt for at minimere længden af gravearbejdet på de enkelte veje.

 

Er der behov for kørende adgang hver dag (erhvervsdrivende) vil Herning Vand og Aulum Fjernvarme optimere kloak- og fjernvarme arbejdet f.eks. etablere interimsadgange, så dette er muligt.

 

Inden kloak- og fjernvarmearbejdet påbegyndes på Kirkegade og Skolegade vil butiksindhavere/erhvervsdrivende blive kontaktet af Herning Vand og Aulum Fjernvarme, hvor projektet gennemgås med henblik på de ulemper, gener projektet vil give, samt tidsplan.
Endvidere vil der blive drøftet adgangsforhold i anlægsperioden.

I forbindelse med at Kirkegade og Skolegade lukkes for gennemkørsel, etableres der omkørsel via Søndergade – Jernbanegade – Engvej – Rørkærvej – Lergravvej.

Projektleder – Herning Vand                             Projektleder – Aulum Fjernvarme

Carsten Moes Jørgensen                                   Esben Nagskov

Tlf.: 9999 2299                                                    Tlf.: 9747 2415